Về HONMYUE

Chúng tôi đảm trách một vai trò quan trọng trên thế giới,
Chúng tôi tạo ra và phát triển vải.

Buesign

GRS

ISO9001

Article No. "Honmyue" Medical Apparel(Non-sterile)

Article No. "Honmyue" Therapeutic medical binder (Non-sterile)

Article No. "Honmyue" Isolation Gown (Non-Sterile)

Article No. "Honmyue" Surgical drape and drape accessories

Article No. "Honmyue" Surgical Gown

Article No. GMP0913

Article No. GMP0913

Top