COVID-19 Barrier Products

Medical Bedsheet Fabric

Để đặt câu hỏi hoặc mua hàng, hãy chọn sản phẩm và nhấp vào

65% Polyester, 35% Cotton

133*72/45'S*45'S

PLAIN

115g/sm, 168g/yd

63"

PD

Application:

Medical Scrubs

Design No. MFK0X-0002-XDF
Article No. MFK0X-0002-XDF

Design No. MFK0X-0002-XDF
Article No. MFK0X-0002-XDF

Design No. MFK0X-0002-XDF
Article No. MFK0X-0002-XDF

65% Polyester, 35% Cotton

133*72/45'S*45'S

PLAIN

115g/sm, 168g/yd

63"

PD

Application:

Medical Scrubs

Close
Kế tiếp

65% Polyester, 35% Cotton

100*50/22'S*22'S

PLAIN

181g/sm, 261g/yd

62"

PD

Application:

Medical Scrubs

Design No. MFK0X-0003-XDF
Article No. MFK0X-0003-XDF

Design No. MFK0X-0003-XDF
Article No. MFK0X-0003-XDF

Design No. MFK0X-0003-XDF
Article No. MFK0X-0003-XDF

65% Polyester, 35% Cotton

100*50/22'S*22'S

PLAIN

181g/sm, 261g/yd

62"

PD

Application:

Medical Scrubs

Close
Trước Kế tiếp

65% Polyester, 35% Cotton

100*50/22'S*22'S

PLAIN

181g/sm, 261g/yd

62"

PD

Application:

Medical Scrubs

Design No. MFK0X-0003-XDF
Article No. MFK0X-0003-XDF

Design No. MFK0X-0003-XDF
Article No. MFK0X-0003-XDF

Design No. MFK0X-0003-XDF
Article No. MFK0X-0003-XDF

65% Polyester, 35% Cotton

100*50/22'S*22'S

PLAIN

181g/sm, 261g/yd

62"

PD

Application:

Medical Scrubs

Close
Trước Kế tiếp

65% Polyester, 35% Cotton

100*50/22'S*22'S

PLAIN

181g/sm, 261g/yd

62"

PD

Application:

Medical Scrubs

Design No. MFK0X-0003-XDF
Article No. MFK0X-0003-XDF

Design No. MFK0X-0003-XDF
Article No. MFK0X-0003-XDF

Design No. MFK0X-0003-XDF
Article No. MFK0X-0003-XDF

65% Polyester, 35% Cotton

100*50/22'S*22'S

PLAIN

181g/sm, 261g/yd

62"

PD

Application:

Medical Scrubs

Close
Trước Kế tiếp

65% Polyester, 35% Cotton

100*50/22'S*22'S

PLAIN

181g/sm, 261g/yd

62"

PD

Application:

Medical Scrubs

Design No. MFK0X-0003-XDF
Article No. MFK0X-0003-XDF

Design No. MFK0X-0003-XDF
Article No. MFK0X-0003-XDF

Design No. MFK0X-0003-XDF
Article No. MFK0X-0003-XDF

65% Polyester, 35% Cotton

100*50/22'S*22'S

PLAIN

181g/sm, 261g/yd

62"

PD

Application:

Medical Scrubs

Close
Trước Kế tiếp

65% Polyester, 35% Cotton

100*50/22'S*22'S

PLAIN

181g/sm, 261g/yd

62"

PD

Application:

Medical Scrubs

Design No. MFK0X-0003-XDF
Article No. MFK0X-0003-XDF

Design No. MFK0X-0003-XDF
Article No. MFK0X-0003-XDF

Design No. MFK0X-0003-XDF
Article No. MFK0X-0003-XDF

65% Polyester, 35% Cotton

100*50/22'S*22'S

PLAIN

181g/sm, 261g/yd

62"

PD

Application:

Medical Scrubs

Close
Trước Kế tiếp

65% Polyester, 35% Cotton

100*50/22'S*22'S

PLAIN

181g/sm, 261g/yd

62"

PD

Application:

Medical Scrubs

Design No. MFK0X-0003-XDF
Article No. MFK0X-0003-XDF

Design No. MFK0X-0003-XDF
Article No. MFK0X-0003-XDF

Design No. MFK0X-0003-XDF
Article No. MFK0X-0003-XDF

65% Polyester, 35% Cotton

100*50/22'S*22'S

PLAIN

181g/sm, 261g/yd

62"

PD

Application:

Medical Scrubs

Close
Trước Kế tiếp

65% Polyester, 35% Cotton

100*50/22'S*22'S

PLAIN

181g/sm, 261g/yd

62"

PD

Application:

Medical Scrubs

Design No. MFK0X-0003-XDF
Article No. MFK0X-0003-XDF

Design No. MFK0X-0003-XDF
Article No. MFK0X-0003-XDF

Design No. MFK0X-0003-XDF
Article No. MFK0X-0003-XDF

65% Polyester, 35% Cotton

100*50/22'S*22'S

PLAIN

181g/sm, 261g/yd

62"

PD

Application:

Medical Scrubs

Close
Trước Kế tiếp

100% Cotton

72*68/20'S*20'S

PLAIN

175g/sm, 244g/yd

60"

PD

Application:

Surgical Drape

Design No. MCK0X-0001-XDF
Article No. MCK0X-0001-XDF

Design No. MCK0X-0001-XDF
Article No. MCK0X-0001-XDF

Design No. MCK0X-0001-XDF
Article No. MCK0X-0001-XDF

100% Cotton

72*68/20'S*20'S

PLAIN

175g/sm, 244g/yd

60"

PD

Application:

Surgical Drape

Close
Trước Kế tiếp

100% Cotton

72*68/20'S*20'S

PLAIN

175g/sm, 244g/yd

60"

PD

Application:

Surgical Drape

Design No. MCK0X-0001-XDF
Article No. MCK0X-0001-XDF

Design No. MCK0X-0001-XDF
Article No. MCK0X-0001-XDF

Design No. MCK0X-0001-XDF
Article No. MCK0X-0001-XDF

100% Cotton

72*68/20'S*20'S

PLAIN

175g/sm, 244g/yd

60"

PD

Application:

Surgical Drape

Close
Trước Kế tiếp

100% Cotton

108*58/20'S*20'S

PLAIN

187g/sm, 261g/yd

60"

PD

Application:

Surgical Drape

Design No. MCHHT-0020-XDF
Article No. MCHHT-0020-XDF

Design No. MCHHT-0020-XDF
Article No. MCHHT-0020-XDF

Design No. MCHHT-0020-XDF
Article No. MCHHT-0020-XDF

100% Cotton

108*58/20'S*20'S

PLAIN

187g/sm, 261g/yd

60"

PD

Application:

Surgical Drape

Close
Trước Kế tiếp

100% Cotton

108*58/20'S*20'S

PLAIN

187g/sm, 261g/yd

60"

PD

Application:

Surgical Drape

Design No. MCHHT-0020-XDF
Article No. MCHHT-0020-XDF

Design No. MCHHT-0020-XDF
Article No. MCHHT-0020-XDF

Design No. MCHHT-0020-XDF
Article No. MCHHT-0020-XDF

100% Cotton

108*58/20'S*20'S

PLAIN

187g/sm, 261g/yd

60"

PD

Application:

Surgical Drape

Close
Trước

ĐÃ LỰA CHỌN XONG?

GỬI
CÂU HỎI
Top