COVID-19 Barrier Products

Sản phẩm may mặc y tế

Để đặt câu hỏi hoặc mua hàng, hãy chọn sản phẩm và nhấp vào

- Meets AAMI Level 3
- Reusable
- Anti-Static Fibers
- Water Repellency

Article No. B01-A01

Article No. B01-A01

Article No. B01-A01

- Meets AAMI Level 3
- Reusable
- Anti-Static Fibers
- Water Repellency

Close
Kế tiếp

- Meets AAMI Level 3
- Reusable
- Water Repellency
- Lightweight & Breathable

Article No. B01-B01

Article No. B01-B01

Article No. B01-B01

- Meets AAMI Level 3
- Reusable
- Water Repellency
- Lightweight & Breathable

Close
Trước Kế tiếp

- Meets AAMI Level 2
- Disposable
- Waterproof
- Lightweight & Breathable

Article No. B01-A02

Article No. B01-A02

Article No. B01-A02

- Meets AAMI Level 2
- Disposable
- Waterproof
- Lightweight & Breathable

Close
Trước Kế tiếp

- Meets AAMI Level 2
- Disposable
- Waterproof
- Lightweight & Breathable

Article No. B51

Article No. B51

Article No. B51

- Meets AAMI Level 2
- Disposable
- Waterproof
- Lightweight & Breathable

Close
Trước

ĐÃ LỰA CHỌN XONG?

GỬI
CÂU HỎI
Top