Về HONMYUE

Chúng tôi đảm trách một vai trò quan trọng trên thế giới,
Chúng tôi tạo ra và phát triển vải.

Vision: To be a textile benchmark company in the Greater China Region
Top